Doa – doa yang Disenangi ALLAH


resize-of-me-non-kopiah-1Doa

 • Bi Asmaa-ikal Khusnaa ( Dengan Asmaa ul Husnaa
 • Waliwaalidii naa ( dan Dosa kedua Orang Tua Kami )
 • Ighfiranaa Dzunuubanaa ( Ampunilah Dosa kami )
 • Wa Dzurriyyaatinaa ( Dan Keturunan Kami )
 • Kaffir ‘an Sayyi-aatinaa ( Hapuskanlah kejelekan kami )
 • Wajbur ‘alaa nuqshaaninaa ( Tutupilah Kekurangan kami )
 • Wastur ‘alaa ‘uyuubinaa ( Dan tutupilah cacat kami )
 • Warfa’ darajaatinaa ( Naikkanlah Derajat Kami )
 • Wa Zidnaa ‘ilman naafi’aa ( dan tambahilah kami ilmu yang bermanfaat )
 • Khalaalan Thayyibaa ( Yang Halal dan Bagus )
 • Wa Risqan Waasi’aa ( Dan Rejeki yang Luas )
 • Wa ‘amalan Shaalikhaa ( dan Amal yang Shaleh )
 • Wa Nawwir Quluubanaa ( dan Terangkanlah Hati kami )
 • Wa Shakhkhikh Ajsaadanaa ( dan Sehatkanlah Badan kami )
 • Wa Yassir Umuuranaa ( Dan Mudahkanlah urusan kami )
 • Daa Imaa Khayaatinaa ( Selama Hidup Kami )
 • Ilal Chairi Qarribnaa ( Pada Kebaikan dekatkanlah kami )
 • Wal Qurbaa Rajaa-unaa ( Dekay pada Allah harapan kami )
 • Anisy Syarri Baa’idnaa ( dari Kejelekan Jauhkanlah Kami )
 • Achiiran Nilnal Munaa ( Akhirnya kami memperoleh Kenikmatan )
 • Balligh Maqaashidanaa ( Sampaikanlah Maksud-maksud kami )
 • Wal Khamdu Li-ilaahinaa (Segala Puji untu Tuhan kami )
 • Waqdhi Khawaa-ijanaa ( Dan penuhilah hajat-hajat kebutuhan kami )
 • Alladzii Hadaanaa ( yang telah menunjukkan kepada kami )
 • Shalli wa Sallim ‘alaa ( Semoga Allah memberi Rahmat dan )
 • Wa aalihii wa Shakhbihii (Keluarganya dan Sahabatnya )
 • Thaahaa Chaalilir Rakhmaan ( yang menjadi Khalil/kekasih Ar Rakhman )
 • Ilaa Aachiriz zamaan ( sampai akhir masa ).

( Diambil dari : Al Asmaa Ul – Husnaa, Amdjad Al Hafidh, 2007 ) Tulisan3

Doa Asmaa – Ul – Husnaa

Bismillahir Rakhmaanir Rakhiim

Al khamdu lillaahi rabbil aalamiin. Khamdan yuwafii ni’ amahuu wa yukaafi-u maziidah. Yaa rabbanaa lakal khamdu kamaa yanbanghii lijalaali wajhika wa ‘adhiimi sulthaanik. Allahumma shalli ‘alaa sayyidinaa Muhammadin sayyidil awwalinaa wal achiriina. Wa alaa aalihi wa azwaajihii wa dzurriyyatihii wa ash khabihii wattabi’iina wa man tabi’ahum bi ikhsaanin ilaa yaumud diin. Wa jami’I achwaanihii minan nabiyyina wal mursaliina wal malaa-ikati ajma’iin.

Artinya :

Dengan menyebut nama Allah yang maha pengasih dan lagi maha penyayang.

Segala puji bagi Allah Tuhan semesta alam. Yang sesuai dengan kenikmatan-kenikmatan dan puji-pujian menjadi penyebab untuk mendapat tambahan kenikmatan.

Ya Tuhan kami, bagiMu segala puji yang selaras dengan keagunganMu dan kebesaran kerjaanMu.

Ya Allah, berilah rahmat atas nabi Muhamad yang menjadi pemimpin orang dahulu dan orang kemudian, dan ats keluarganya, istri-istrinya, keturunannya, sahabatnya dan pengikut-pengikutnya yang mengikuti yang baik sampai hari kiamat, dan semua saudaranya dari para nabi, utusan-utusan dan semua malaikat.

Allaahumma inna nas aluka bi asmaa ikal husnaa maa alimnaa minha wa maa lam na’lam. Wa nas alukallaahumma bi asmaa ikal latii sammaita bihaa nafsaka maa alimnaa minhaa wa maa lam na’lam. Wan as alukallahumma bil asmaail maktuubati khaulal arsyi wa bil asmaail maktuubati fii jabhati jamii’il malaa-ikah. Wan as alukkallahumma bil asmaail latii idzaa du’iita bihaa ajabta wa idzaa su-ilta bihaa a’thoita.

Wa nas alukallaahumma bil asmaa – il latii da’aaka bihaa sayyidunaa Aadamu. Wa sayyiduna Idriisu wa sayyiduna Nuuhun wa jamii’u anbiyaa-ika an tushalliya alaa sayyidina Muhammadin wa alaa aalihii wa shokhbihi wa alaihim ajma’iin.

Artinya :

Ya Allah sungguh kami mohon kepadaMu dengan AsmaMu yang bagus-bagus yang kami tahu dan tidak tahu. Kami mohon kepadaMu dengan AsmaMu yang Engkau memberi nama untuk diriMu sendiri yang kami tahu dan tidak tahu.

Dan kami mohon kepadaMu dengan AsmaMu yang ditulis di sekitar Arsy dan yang ditulis di sekitar Kursiyy. Dan kami mohon kepadaMu dengan asmaMu yang ditulis didahi para malaikat.

Dan kami mohon kepadaMu dengan asmaMu yang apabila disebu untuk berdoa. Engkau pasti mengabulkan, apabila untuk memohon, pasti Engkau memberi, dan kami mohon kepadaMU dengan asmaMu yang nabi Adam AS telah menyebut untuk berdoa, Nabi Idris, Nabi Nuh dan semua para Nabi, semoga Engkau memberi rahmat kepada Nabi Muhammad, keluarga dan sahabatnya dan atas mereka semua.

Waghfir lanaa dzunuubana wa liwalidinaa wa masyayichinaa wa ahliina wa aulaadinaa wadzurriyyaatinaa wa talaamiidzina wa jamaa’aatina wal muslimiina wal muslimaat.

Artinya :

Ampunilah doisa kami, kedua orang tua kami, guru-guru kami, keluarga kami, anak-anak kami, keturunan kami, murid-murud kami, jamaah kami, muslimin dan muslimat.

Wa nawwir quluubana wa quluubahum binuuril ilmi wal hidayati wal khikmah.

Warzuqnaa wa iyyaahum rizqan waasi’an khalaalan thayyiban wa amalan shaalikhan wa ilman naafi’an wa umran thawiilan mubaarokan wa khusnal chaatimah.

Waja’alnaa wa iyyaahum min ahlidz dzikri wa ahlil fikri wa ahlil qur-aani wa ahlil jannati wa minas saabiqiina bil chairaati.

Waqdhi khaajaatinaa yaa Allaah ………….( diisi hajat sendiri )

Wakhfadhnaa wa iyyaahum min syarril jinni wal insi was syayathiini wa min syarri kulli dzii syarrin wa min syarri kulli sai-in wa min syarri kulli daa-bbatin wa minal amraadhi wal balaa-I wat thaa’uuni wa minal fitani wa minad daini wa min aafaatid dun yaw al aachirati.

Allaahummanshurnaa wa iyyaahum alal qoumil kaafiriin ( 3 x )

Wanshur man nasharad diina wakhdzul man khadzalal muslimiina, wa ahlik a’daa-ad diini wa a’li kalimaatika ilaa yaumuddin.

Artinya :

Terangkanlah hati kami dan hati mereka dengan sinar ilmu, hidayah dan hikmah. Dan berilah kami serta mereka dengan rejeki yang luas, halal , bagus, dan amal shaleh, ilmu manfaat, umur panjang, barokah dan khusnul chatimah.

Dan jadikanlah kami serta mereka, termask orang yang ahli dzikir, ahli fakir, ahli Quran, ahli surga dan termasuk orang –orang sabiqun bil chairat ( selalu berlomba dan mendahulukan yang baik ).

Dan kabulkanlah hajat kami…… ( diisi sendiri )

Dan lindungilah kami serta mereka dari kejahatan jin, manusia, setan dan dari kejahatan apa saja yang mempunyai kejahatan dan dari kejahatan binatang-binatang. Dan lindungi pula dari penyakit-penyakit bala, wabah, dan dari fitnah-fitnah, dari hutang yang berat dan dari bahaya dunia dan akhirat.

Ya Allah, tolonglah kami dan mereka atas orang-orang kafir 3 x.

Dan selamatkanlah kami dan mereka dari orang-orang dhalim.

Ya Allah, tolonglah orang-orang yang menolong agama, dan rendahkanlah orang-orang yang merendahkan Islam, hancurka musuh-musuh agama dan tinggikanlah kalam Mu dsampai hari kiamat.

( Diambil dari : Al Asmaa Ul – Husnaa, Amdjad Al Hafidh, 2007 ) Tulisan 4

Rabbana hablanaa min azwaajina wa dzurriyyatinaa qurrata a’yunin waj’alnaa lil muttaqiina imamaa.

Rabbana laa tuzigh quluubanaa ba’da idz hadaitanaa wa hablanaa mil ladunka rakhmatan innaka antal wahhaab.

Rabbanaa aatinaa fid dunyaa khasanatanw wa fil fil aachirati khasanatanw wa qinaa adzaaban naar.

Artinya :

Ya tuhan kami, anugerahkanlah kami,istri-istri dan keturunan kami sebagai penyenang hati kami, dan jadikanlah kami imam bagi orang-orang yang bertaqwa.

Ya tuhan kami, jangan engkau jadikan hati kami condong kepada kesesatan sesudah engkau beri petunjuk kepada kami, dan karuniakanlah kepada kami rahmat dari sisi Engkau, karena sesungguhnya Engkaulah Maha pemberi karunia.

Ya Tuhan kami, berilah kami kebaikan di dunia dan kebaikan di akhirat dan peliharalah kami dari siksa neraka.

Allahumma la tada’lanaa fii majlisinaa haadzaa dzamban illaa ghafartahuu wa laa hamman illaa farrajtahu. Wa laa aiban illa satartahuu wa laa usran illa yassartahu. Wa laa jahlan illa allam tahuu wa laa dhailan illa hadaitahu. Wa laa khajaatan hiya laka ridhan min chawaa-ijid dunyaa wal aachirati illaa qadhaitahaa yaa rakhmaanu yaa rakhiim ya mujiibad da’awaati yaa arkhamar raakhimiin.

Artinya :

Ya Allah janganlah engkau membiarkan kami dalam majlis ini, satu dosapun kecuali engkau beri ampun, dan tidak ada satu kesusahanpun kecuali engkau lapangkan, dan tidak ada cirri/cacat kecuali engkau tutupi, dan tidak ada kesukaran kecuali engkau mudahkan dan tidak ada kemudahan kecuali engkau memberi tahu dan tidak ada kesesatan kecuali engkau tunjukkan, dan tidak ada hajat satupun yang engkau ridhai kecuali engkau mengabulkan. Hai dzat yang maha asih dan maha sayang, maha pengabul doa-doa dan maha asih dari yang asih.

Semoga Allah tetap memberi rahmat kepada nabi Muhammad SAW, keluarga dan sahabatnya, serta berkah dan keselamatan.

Segala puji bagi Allah Tuhan semesta alam.

( Diambil dari : Al Asmaa Ul – Husnaa, Amdjad Al Hafidh, 2007 ) Tulisan 4

Iklan

1 Komentar

 1. You can just see one image on the large screen field but you can readily access the directory.
  Another important thing is to use 36″ sparklers rather than the 10″ or 20″ sparklers. Listening to the radio or a CD might be enough for adults when they’re in the car, but traveling with children often requires additional forms of entertainment.


Comments RSS TrackBack Identifier URI

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout /  Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout /  Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout /  Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout /  Ubah )

w

Connecting to %s